Metodologia V-R-T

06/11/2014 By Associació SEER 0

Des de SEER hem estructurat una metodologia particular que ens ha facilitat la tasca educativa i formativa. Aquesta es basa en generar vivències que permetin l’experimentació d’emocions, que reconduïdes per part del facilitador/a afavoreixi el procés d’aprenentatge.

La integració i conceptualització de contribucions de la Psicologia, la Pedagogia i de l’Educació en el Lleure i l’experiència de l’associació en el camp de l’educació i de la formació han permès elaborar la metodologia VRT. La proposta es fonamenta en 3 fases correlatives.

Per més informació, mira’t:

VRT: una proposta metodològica d’educació emocional i d’educació en valors
Vídeo Metodologia VRT: Educació Emocional Associació SEER
Desenvolupament de la metodologia VRT en educació per a la salud i educació emocional: Una investigació-acció

transferencia_Elaborando-Jiwa41

VIVENCIAR

La primera fase de la metodologia consisteix en facilitar una experiència concreta a l’alumne que pugui esdevenir una base sòlida per un procés de construcció d’aprenentatges.Aquesta fase pretén partir d’un recurs per fer viure a la persona situacions i emocions determinades.

La prioritat és permetre que l’alumne senti a partir dels condicionants establerts en l’activitat.Es pretén anar més enllà de crear artificialment una experiència aïllada. L’objectiu és combinar el FER més el SENTIR per tal de dotar a la pràctica la vivència que permetrà la construcció de l’aprenentatge significatiu.

El joc, la dinàmica, el discurs, la pregunta, la imatge, l’expressió creativa, la mirada, el silenci… són recursos usats per a generar vivències.

thinking_flickr_bygutter

Foto de Davide Restivo

REFLEXIONAR

La segona fase parteix de la vivència experimentada per extreure conclusions. Es pretén crear un pont entre SENTIR i PENSAR. L’objectiu és crear un espai d’intercanvi que afavoreixi l’anàlisi del què ha passat i què he sentit durant l’activitat. La pregunta i l’autopregunta són eines per conduir aquest espai reflexiu.

TRANSFERIR

L’última fase de la metodologia pretén que l’aprenentatge traspassi els límits de l’aula i es pugui aplicar a diferents contextos de la persona. Traslladar la reflexió a l’esfera quotidiana i diària.

La transferència suposa augmentar el nivell d’elaboració per sortir dels límits de l’acció educativa. En funció del marc es condueix la transferència cap un àmbit o un altre (personal, familiar, professional…). Aquest moment ha de permetre a l’alumne crear un espai de diagnòstic per analitzar el seu grau de competència en aquells aspectes als que s’està fent referència.

En l’apartat compartim trobaràs els nostres articles, dins del qual hi ha un específic concís i rigurós sobre el tema.
Desitgem et sigui d’utilitat.