Recomenacions pel Pla de Convivència i Protocol d'Actuació davant la Violencia a l'Esport

Prevenció primària per la convivència

Sensibilització

Totes aquelles accions dirigides a informar sobre els efectes de la violència, les virtuts de la bona convivència i la relació entre el rendiment i el creixement esportiu amb el desenvolupament personal i l’ús de bones pràctiques.

Campanyes informatives que poden constar d’actes institucionals, material audiovisual, infografies, i xerrades adreçades a esportistes, tècnics/ques, familiars i acompanyants, i responsables de les entitats esportives.

“Provenció” (provisió de recursos per la prevenció)

Entrenament d’habilitats socioemocionals, desenvolupament moral, Eines de gestió emocional i gestió dels conflictes per a tècnics/ques i esportistes. 

Sessions grupals participatives. 

Protocol d’Actuació

Detecció (Prevenció secundària)

Control d’accessos; vies de comunicació obertes, accessibles i clares; i càmeras de seguretat.

Actuació immediata

Aturada de la violència en cooperació (Treballadors de la instal·lació, figures arbitrals, tècnics/ques esportius/ves i esportistes.), Comunicació amb Mossos d’esquadra i serveis de salut, si s’escau.

Actuació posterior (prevenció terciària)

Recollida de la incidència;  Activació de la comissió de convivència de la instal·lació; Informe amb mesures sancionadores si s’escau, i sempre amb mesures reparadores; i seguiment del cas amb aplicació si s’escau de sancions segons els reglaments de règim intern de les entitats esportives implicades, i seguiment d’aquestes mesures; Arxiu pertinent de l’informe i seguiment del cas.