Metodologia V-R-T

Des de SEER hem estructurat una metodologia particular que ens ha facilitat la tasca educativa i formativa. Aquesta es basa en generar vivències que permetin l’experimentació d’emocions, i que reconduïdes per part del facilitador/a afavoreixin el procés d’aprenentatge.

La integració i conceptualització de contribucions de la Psicologia, la Pedagogia i l’Educació en el Lleure, així com la nostra experiència en el camp de l’educació i la formació han permès elaborar la Metodologia VRT. La proposta es fonamenta en 3 fases correlatives: Vivència – Reflexió – Transferència.

V-R-T Metodologia SEER

Fases de la Metodologia V-R-T

Vivenciar

La primera fase de la metodologia consisteix en facilitar una experiència concreta a l’alumne que pugui esdevenir una base sòlida per a un procés de construcció d’aprenentatges. Aquesta fase pretén partir d’un recurs per fer viure a la persona situacions i emocions determinades. *Parlem de vivència per referir-nos a situacions viscudes en les quals experimentem una emoció. És aquesta experiència emocional el que ens permet iniciar el treball del desenvolupament socioemocional.

La prioritat és permetre que l’alumne senti a partir dels condicionants establerts en l’activitat. Es pretén anar més enllà de crear artificialment una experiència aïllada. L’objectiu és combinar el FER més el SENTIR per tal de permetre la construcció de l’aprenentatge significatiu.

El joc, la dinàmica, el discurs, la pregunta, la imatge, l’expressió creativa, la mirada, el silenci… són recursos usats per a generar vivències.

Reflexionar

La segona fase parteix de la vivència experimentada per extreure conclusions. Es pretén crear un pont entre SENTIR i PENSAR. L’objectiu és crear un espai d’intercanvi que afavoreixi l’anàlisi del què ha passat i què ha sentit cadascú durant l’activitat. La pregunta i l’autopregunta són eines per conduir aquest espai reflexiu.

Transferir

L’última fase de la metodologia pretén que l’aprenentatge traspassi els límits de l’aula i es pugui aplicar a diferents contextos de la persona. Traslladar la reflexió a l’esfera quotidiana i diària.

La transferència suposa sortir dels límits de l’acció educativa. En funció del marc es condueix la transferència cap un àmbit o un altre (personal, familiar, professional…). Aquest moment ha de permetre a l’alumne crear un espai per a relacionar la vivència i la reflexió amb les seves situacions personals, i per a analitzar el seu grau de competència en aquells aspectes als que s’està fent referència.

Per més informació et convidem a llegir…

ESTUDI IAP METODOLOGIA DOCENT (VRT)

ED. EMOCIONAL I ED. EN VALORS (VRT)

METODOLOGIA VRT I ED. EMOCIONAL